Shimoda : 7 Sites touristiques

  Ryosen-ji
  Ryosen-ji
  Shimoda
  0h30
  Gyokusen-ji
  Gyokusen-ji
  Shimoda
  0h30
  Péninsule d'Izu Péninsule d'Izu
  Péninsule d'Izu
  Shimoda
  4h00
  Musée d'Histoire de Shimoda
  Musée d'Histoire de Shimoda
  Shimoda
  2h00
  Port et promenade Wakano-ura
  Port et promenade Wakano-ura
  Shimoda
  Hofuku-ji
  Hofuku-ji
  Shimoda
  0h30
  Choraku-ji
  Choraku-ji
  Shimoda
  0h30